Den moderna grundskolan

Folkskolan var inte den enda skolformen i Sverige efter sitt införande. Parallellt med denna fanns läroverken, föregångare till dagens gymnasier, kvar. Detta system kallades för parallellskola, och är vanligt än idag i många länder i världen, bl.a. i Tyskland. 

I Sverige ersattes folkskolan undan för undan med en ny skolform, enhetsskolan, som var sammanhållen. Enhetsskolan började införas 1949, i vissa skoldistrikt. Enhetsskolan kom att bli grundskolan, som från 1962 infördes. 1972 omfattades hela landet av skolformen grundskola. Grundskolan var indelad i tre stadier om tre år vardera: lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Denna indelning försvann dock 1994.

Grundskolan omfattar nio år. För skolår tre, sex och nio finns kunskapsmål formulerade i Skolverkets läroplan. Sedan 1997 tillämpas flexibel skolstart, vilket innebär att barn kan börja skolan vid sex års ålder.

Den stora skiljelinjen i den svenska grundskolan går idag, sedan stadierna har avskaffats, mellan den tidigare och den senare delen av grundskolan. Senaredelen inleds med det sjätte skolåret, då språkvalsundervisningen inleds. Det är också under detta år som eleverna skriver sina första nationella prov i de tre kärnämnena svenska, engelska och matematik, samt får sina första betyg. Under det nionde och sista skolåret väljer eleverna program till gymnasiet.

Den individuella utvecklingsplanen

Sedan 1 januari 2006 gäller för grundskolan, särskolan och specialskolan att läraren ska upprätta en individuell utvecklingsplan för eleven. I denna plan ska anges var eleven befinner sig nu, mål för eleven ska anges, och det ska också finnas en plan för hur eleven ska ta sig till målen. Utvecklingsplanen presenteras i samband med elevens utvecklingssamtal.

Syftet med utvecklingsplanen är att ge eleven ett verktyg för att se sin egen insats roll i skolarbetet och i sin egen utveckling. Planen ska också visa på vilka konkreta insatser som eleven kan göra frö att utvecklas ytterligare. Eleven deltar tillsammans med läraren i utformandet av planen, som inte får innehålla några känsliga uppgifter.