Det började med folkskolan

I Sverige råder sedan 1842 allmän skolplikt. Det innebär att staten är skyldig att erbjuda alla en grundutbildning, så att de kan läsa, skriva och räkna. Idag är denna utbildning nio år lång, men från början var den kortare. Den första obligatoriska skolgång som infördes var folkskolan. 

Det har länge legat i den svenska statens intresse att barnen i riket åtminstone kan läsa, men det dröjde mycket länge innan det fanns ett fungerande skolsystem kom på plats. Den första skolan i modern bemärkelse inrättade i Sigtuna år 1617. Tolv år senare inrättade Carl Carlsson Gyllenhielm en skola på sitt gods Sundbyholm, i nuvarande Eskilstuna kommun. Inspirerade av dessa två exempel tog den svenska riksdagen ett beslut år 1840, om att en skola skulle inrättas i varje stad. I denna skola skulle barnen lära sig att läsa, skriva och räkna. Ansvaret för detta föll på kyrkan. I kyrkolagen stadgades att kyrkoherden i varje socken skulle lära ungdomarna i socknen att läsa, så att de kunde förstå de viktigaste styckena i bibeln.

Vem lär barnen att läsa?

Det fanns också en idé, som uttrycktes i lagen, om att det var föräldrarna som skulle lära sina barn att läsa i första hand. I andra hand föll ansvaret på socknens klockare, eller på skolmästaren, om det fanns en sådan. 1762 blev det obligatoriskt att anställa en skolmästare i de socknar där klockaren inte kunde sköta undervisningen, men detta gällde bara på pappret. Vid 1700-talets slut fanns ungefär 150 skolor i hela landet. Adeln började då propagera för att fler skolor skulle inrättas, och snart fick de sällskap av bönderna.

1812 gick enligt beräkningar 15 % av barnen i Stockholm i skolan. Frågan om att införa en obligatorisk folkskola var uppe för diskussion i 1840-41 års riksdag. Då fanns det, enligt ett underlag som tagits fram, 1211 socknar i landet där ingen undervisning fanns för barnen. 18 juni 1842 fastställdes folkskolestadgan. Enligt denna skulle det inom fem år finnas en obligatorisk skola i hela Sverige. Idén var att eleverna redan skulle ha vissa läsfärdigheter när de började skolan, men så var det sällan. Därför infördes småskolan 1858. Det är från småskolan som många av de klassiska läseboksfraserna, som ”Far ror” eller ”Mor är rar” härstammar. Dessa fraser lever kvar än idag, fastän småskolan avskaffades 1970.